leidinggevende (estj)

Leidinggevende (ESTJ)

ESTJ (extraversie, observatie, denken, beoordelen) is de vierlettercode die één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI) vertegenwoordigt.

Mensen met een ESTJ-persoonlijkheid worden vaak beschreven als logische mensen die de leiding nemen. Ze zijn assertief en hechten er veel belang aan dat alles vlot en volgens de regels verloopt. ESTJ’s hechten aan tradities, normen en wetten. Ze hebben sterke overtuigingen en beschikken over een verstandig beoordelingsvermogen, en verwachten dat andere mensen deze principes ook hoog houden.

De leidinggevende werkt hard om iedereen samen te brengen voor het vieren van lokale evenementen, of ter verdediging van de traditionele normen en waarden die families en gemeenschappen bij elkaar houden.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ESTJ-persoonlijkheidstype

Dominant: Extravert denken

ESTJ’s vertrouwen op objectieve informatie en logica om beslissingen te nemen in plaats van op persoonlijke gevoelens. Ze nemen objectieve, onpersoonlijke en onpartijdige beslissingen. In plaats van zich te concentreren op hun eigen subjectieve gevoelens wanneer ze oordelen houden ze rekening met feiten en logica om rationele keuzes te maken.

Mensen met een ESTJ persoonlijkheid zijn erg praktisch. Ze leren graag over dingen die ze direct in de praktijk kunnen gebruiken, maar verliezen hun belangstelling als ze moeten luisteren abstracte of theoretische zaken. ESTJ’s houden van concrete feiten in plaats van abstracte informatie.

ESTJ’s zijn goed in het maken van snelle keuzes of beslissingen, maar ze kunnen vaak overhaast oordelen voordat ze alle informatie over een situatie hebben overwogen. Deze eigenschap maakt hen tot goede leiders, maar kan er soms toe leiden dat ze hard of kwetsend overkomen.

Secundair: Introvert observeren

ESTJ’s zijn goed dingen met veel detail herinneren. Hun herinneringen aan vroegere gebeurtenissen kunnen zeer levendig zijn, en ze gebruiken hun herinneringen aan vroegere ervaringen vaak om verbanden te leggen met huidige gebeurtenissen. Deze zintuiglijke functie is naar binnen gericht en daarom zijn ze minder begaan met nieuwe dingen en meer gericht op vertrouwde of traditionele dingen. Ze hebben graag gewoonten en routines waarop zij kunnen vertrouwen. Hoewel dit ESTJ’s stabiliteit en voorspelbaarheid geeft kan het hen ook koppig en onverzettelijk maken.

Tertiair: Extraverte intuïtie

Dit aspect van de ESTJ-persoonlijkheid zoekt naar nieuwe ideeën en mogelijkheden. Het dwingt ze hun creativiteit te verkennen. Terwijl ESTJ’s nieuwe ideeën en informatie verwerken kunnen ze mogelijke betekenissen onderzoeken om nieuwe verbanden of patronen te ontdekken. Dit stelt hen in staat om naar binnenkomende informatie te kijken en te erkennen dat er meer dan één interpretatie of mogelijke uitkomst kan zijn.

Ondergeschikt: Introvert voelen

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ESTJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Wanneer deze functie wordt gebruikt kan het ertoe leiden dat ESTJ’s beslissingen nemen die meer op gevoelens dan op logica zijn gebaseerd. Dit zijn vaak interne waarderingen en onderbuikgevoelens over bepaalde situaties. Hoewel deze functie niet zo vaak door ESTJ’s wordt gebruikt kunnen ze in sommige gevallen zijn subjectieve gevoelens laten prevaleren boven zijn objectieve interpretatie van een situatie.

Belangrijkste kenmerken van een ESTJ

 • ESTJ’s hechten veel waarde aan traditie, regels en veiligheid. Het handhaven van de status quo is belangrijk voor ESTJ’s, en ze zijn vaak betrokken bij burgerplichten, overheidstakken en gemeenschapsorganisaties.
 • Vanwege hun conservatieve benadering van het leven kunnen ze soms worden gezien als star, koppig en onverzettelijk. Door hun directieve houding kunnen ESTJ’s gemakkelijk leidinggevende posities innemen.
 • Hun zelfvertrouwen en sterke overtuigingen helpen ESTJ’s plannen om te zetten in actie, maar ze kunnen soms ook kritisch en overdreven agressief overkomen, vooral wanneer andere mensen niet voldoen aan hun hoge normen.
 • Mensen beschrijven ESTJ’s vaak als voorspelbaar, stabiel, toegewijd en praktisch. Ze zijn erg openhartig en eerlijk. Hun mening kan soms hard of overdreven kritisch worden ervaren.

Sterke punten

 • Praktisch en realistisch
 • Betrouwbaar
 • Zelfverzekerd
 • Hardwerkend
 • Traditioneel
 • Sterke leiderschapsvaardigheden

Zwakke punten

 • Ongevoelig
 • Onbuigzaam
 • Niet goed in het uiten van gevoelens
 • Argumentatief
 • Bazig

Carrière of loopbaan van een ESTJ

ESTJ’s hebben een breed scala aan persoonlijkheidskenmerken die hen helpen uit te blinken in een aantal verschillende loopbanen. Hun nadruk op regels en procedures maakt hen zeer geschikt voor toezichthoudende en managementfuncties, hun respect voor wetten, gezag en orde hen helpt uit te blinken in wetshandhavingsfuncties.

Omdat ESTJ’s orde en organisatie op prijs stellen doen ze het vaak goed in toezichthoudende functies. In dergelijke posities zetten ze zich in om ervoor te zorgen dat de leden van de groep zich houden aan regels, tradities en wetten die door hogere autoriteiten zijn opgesteld.

In school- en werksituaties zijn ESTJ’s zeer hardwerkend en betrouwbaar. Ze streven ernaar aanwijzingen tot op de letter op te volgen en tonen veel respect en eerbied voor autoriteitsfiguren. Ze zijn grondig en stipt in het afmaken van hun werk en stellen zelden vragen of klagen over het werk dat ze moeten doen.

Voorbeelden van banen voor ESTJ’s zijn:

 • Politieagent
 • Militair
 • Rechter
 • Politicus
 • Leraar
 • Bedrijfsleider
 • Boekhouder
 • Bankier

Persoonlijke relaties van een ESTJ

Als extraverte mensen brengen ESTJ’s graag tijd door in het gezelschap van anderen. Ze kunnen erg onstuimig en grappig zijn in sociale situaties en staan graag in het middelpunt van de belangstelling.

Familie is ook van het grootste belang voor ESTJ’s. Ze doen veel moeite om aan hun familieverplichtingen te voldoen. Ze zijn goed in het onthouden van belangrijke gebeurtenissen zoals verjaardagen en jubilea. Ze kijken uit naar bruiloften, familiereünies, vakantiefeesten, klasreünies en andere gelegenheden.

ESTJ’s hebben wel de neiging tot rigiditeit als het op regels en routines aankomt. Ze nemen hun eigen mening heel serieus, en luisteren minder naar wat anderen over een onderwerp te zeggen hebben.

Tips voor omgang met ESTJ’s

ESTJ-vriend

Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn sociaal en vinden het leuk om hun vrienden te betrekken bij activiteiten die zij leuk vinden. ESTJ’s hechten vaak veel waarde aan betrouwbaarheid. Als je een stabiele vriend bent die zich aan afspraken houdt, zul je waarschijnlijk in staat zijn een sterke vriendschap met een ESTJ op te bouwen.

ESTJ-kind

ESTJ’s kinderen zijn zeer verantwoordelijk en doelgericht, maar houden van structuur en routine. Hoewel ze goed zijn in zelfsturing hebben ze dus ook behoefte aan begeleiding en regels om hen de zekerheid te geven waar ze naar hunkeren. Wees voorzichtig om niet te veel verwachtingen op de schouders van je kind te leggen.

ESTJ-partner

ESTJ’s zijn betrouwbaar en nemen hun verplichtingen serieus. Als ze eenmaal een relatie hebben kunnen ze die hun leven lang trouw blijven. Ze kunnen wel emoties vermijden of emotioneel beladen momenten negeren, wat soms moeilijk kan zijn voor hun partners. Ze brengen hun liefde vaak over met daden inplaats van met woorden.

Verschil ESTJ-A of ESTJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar top